ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

  รวมภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 132  กิจกรรม

หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] next >>
        น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  กราบแทบพระบาทส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2559   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อาสากู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2559 เพื่อให้ับริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาในช่วงเทศกาลฯ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ณ บริเวณตรงข้ามศูนย์จำหน่ายรถยนต์บริษัทโตโยต้าอุตรดิตถ์   
        การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   
        รายละเอียด  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยกับโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งกำลังคน และเครื่องจักร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่   
        โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี   
        รายละเอียด  :  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาอนุมัติสนับสนุนโครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มนักศึกษาพยาบาลลงพื้นที่ฝึกงานด้านชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรณรงค์และป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอันตรายจาก สารกำจัดศัตูพืช และมีบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดปริมาณสารเคมีในเลือดให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ   
        โครงการรวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ซึ่งเกิดขึ้นใน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน 4 บ้านคุ้งตะเภา, หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ, หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น และอาจจะมีการรุกรามไปในหลายๆ พื้นที่ได้ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาได้รู้เท่าทัน และร่วมมือช่วยกันป้องกันระงับการแพร่ระบาด นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา จึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา และสมาชิกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 3 หมู่บ้าน ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังป้องกันโรคไข้เลือดออก และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา พี่น้องประชาชนตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกันออกรณรงค์ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และรณรงค์ใช้ทรายอะเบท ซึ่งได้รับความรู้จากคุณทัศนีย์ ปราบสมรชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา มาอบรมให้ความรู้กับประชาชน และนักเรียน เพื่อนำไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มประชาชน และเพื่อการปฏิบัติในการใช้ทรายอะเบท และการป้องกันยุงลายที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกรวมถึงพร้อมที่จะช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบา ดในเขตเทศบาลฯ ขึ้นอีก   
        โครงการครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวและชุมชนและแสดงทัศนคติและสร้างแน วคิดที่ดีให้ตรงกันในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน และสร้างความสามัคคี และการประสานงานที่ดีระหว่างคนในครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
        โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2558   
        รายละเอียด  :  เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐ และเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอา ใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จึงได้ยึดแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2558   
        รายละเอียด  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคุ้งตะเภาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ ื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีพัฒนาการตามวัยสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมนอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเด็กแล้วยังมีผลเสียต่อฟัน แท้ในอนาคตด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคุ้งตะเภาจึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสเพื่อบรมให้ความร ู้สำหรับเด็กผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพฟันของลูกที่ถูกวิธี โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   
        โครงการแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา รู้เท่าทัน ป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดโครงการแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา รู้เท่าทัน ป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ชมรมแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ตระหนักเห็นว่าโรคดังกล่าวประชาชนยังไม่มีความเข้าใจ ว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไร และเรามีวิธีการป้องกันอย่างไร ประชาชนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจและเกิดความตื่นตระหนก จึงได้จัดอบรมสมาชิกชมรมแกนนำสุขภาพเพื่อเป็นแกนนำหลักในการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการผู้ประกอบการห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาร่วมกับผู้ประกอบการศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย หลักสำคัญในการเลือกรับประทานอาหาร คุณภาพความสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน และเนื่องจากผู้จำหน่ายและผู้ประกอบการบางรายยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง ถูกวิธี จึงได้มีการจัดการอบรมขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้อย่างเต็มความสามารถ จึงได้จัดทำโครงการผู้ประกอบการห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าประกอบอาหารได้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สะอาด ผู้บริโภคมีความปลอดภัยประทับใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น   
        โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2558   
        รายละเอียด  :  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนที่จะให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นองค์ที่มีความสำค ัญที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กได้เกิดพัฒนาการผ่านการเล่น ทั้งภายใน และภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมภายใน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูควรคำนึงถึงความสำคัญ การบริหารจัดการที่ดี ช่วยส่งผลให้เด็กเกิดความพร้อมในทุกๆ ด้าน   
        โครงการประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แปลงไร่นา ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แปลงไร่นา ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2558 ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา เพื่อให้เกษตรกรในตำบลคุ้งตะเภา และพื้นที่ใกล้เคียง มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี และเพียงพอกับการผลิตในฤดูนาปี ปีการผลิต 2558 และโครงการประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แปลงไร่นา ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2558 นี้จัดขึ้นโดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่การเกษตรของตำบลคุ้งตะเภา และความต้องการของประชาชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร ในการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเสริมองค์ความรู้ในการทำการเกษตรให้ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น   
        โครงการประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แปลงไร่นา ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แปลงไร่นา ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2558 ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา เพื่อให้เกษตรกรในตำบลคุ้งตะเภา และพื้นที่ใกล้เคียง มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี และเพียงพอกับการผลิตในฤดูนาปี ปีการผลิต 2558 และโครงการประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าสู่แปลงไร่นา ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปี 2558 นี้จัดขึ้นโดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่การเกษตรของตำบลคุ้งตะเภา และความต้องการของประชาชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกร ในการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเสริมองค์ความรู้ในการทำการเกษตรให้ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น   
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2558   
        รายละเอียด  :  เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 และการตรวจประเมิน Core Team ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้การตรวจประเมินการปฏฺบัติราชการของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์ชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิผลต่อไป   
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยการจัดรูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานที่นับว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการทำง านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาร่วมวางแผนเพื่อพัฒ นาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการทำงานของแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา และเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ในด้านการบริการสาธารณสุขและเป็นการนำความรู้ในการศึกษาดูงานมาร่วมก ันวางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   
        โครงการหนึ่งเย็น หนึ่งชุมชนพบประชาชน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดกิจกรรมโครงการหนึ่งเย็น หนึ่งชุมชนพบประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักาาความสงบแห่งชาติที่ให้ประชาชนมีความสามัคคีปรอง ดองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้ดีต่อไป   
        โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่ างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2558 เพื่อจัดอบรมสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่แนวความคิด และตัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดีแก่สังคมโดยทั่วไป   
        โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน" เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภามีความสามารถที่จะใช้ภาษาต่างประเทศได้และมุ่งเน้ นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์และมีการจัดพิธีปิดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรใ ห้กับผู้เข้าร่วมโครงการ   
        โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์หาดน้ำน่าน หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ