ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กองการศึกษา


  นางเนาวลักษณ์ ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง รก.หน.กองการศึกษา ฯ


  นางวนิดา แพงผม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  นางอำพร พรหมสนธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวิพัชชฏา ม่วงรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางจันทร์ ก้อนกล่อม
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวสายรุ้ง หอมเพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางปีญารัตน์ ตะโค้
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางศรีไพร แสงไทย
ผู้ช่วยธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


  นางศิโรรัตน์ เดชก้อง
หัวหน้าศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านป่าขนุน


  นางนิตยา อุ่นไฝ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวหาด ฯ


  นางบุญนาค อำไพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวหาด ฯ


  นางมณฑา เลี้ยงประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบ่อพระ ฯ


  นางสำเนียง สิงห์ประพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าขนุน ฯ


  นางสมนึก ม่วงเลี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าขนุน ฯ
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ