ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กองการศึกษา


  นางวนิดา แพงผม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา


  นางอำพร พรหมสนธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวิพัชชฏา ม่วงรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางจันทร์ ก้อนกล่อม
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวสายรุ้ง หอมเพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางปีญารัตน์ ตะโค้
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางศรีไพร แสงไทย
ผู้ช่วยธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


  นางศิโรรัตน์ เดชก้อง
หัวหน้าศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านป่าขนุน


  นางนิตยา อุ่นไฝ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวหาด ฯ


  นางบุญนาค อำไพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวหาด ฯ


  นางสำเนียง สิงห์ประพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าขนุน ฯ


  นางสมนึก ม่วงเลี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าขนุน ฯ
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ