ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กองการศึกษา


  นางวนิดา แพงผม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  นางอำพร พรหมสนธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวิพัชชฏา ม่วงรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางจันทร์ ก้อนกล่อม
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวสายรุ้ง หอมเพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางปีญารัตน์ ตะโค้
ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางศรีไพร แสงไทย
ผู้ช่วยธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


  นางศิโรรัตน์ เดชก้อง
หัวหน้าศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านป่าขนุน


  นางนิตยา อุ่นไฝ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวหาด ฯ


  นางบุญนาค อำไพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหัวหาด ฯ


  นางสำเนียง สิงห์ประพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าขนุน ฯ


  นางสมนึก ม่วงเลี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านป่าขนุน ฯ
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ