ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สำนักปลัด


  นายภัควี เทียนไชย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


  นางกาญจนา เชียเชื้อ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


  นางปนัดดา ใคล้แค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


  นายถวิล มากพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


  นายโยธิน สร้อยระย้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


  นางสุภาพ ทะมา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ