เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา

ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

   คำสั่ง
   การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555
รายละเอียด : ขั้นตอนการรับเงิยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ 1.1 ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494 สำหรับในกรณ๊ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวัน เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น) 1.2 ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุดังนี้ - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา - ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 1. รับเงินสดด้วยตนเอง 2. รับเงิยสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 2. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่จำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนก็ได้
สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง