ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
                         วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลคุ้งตะเภา (Vision)

        เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

        “ มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการด้วยน้ำใจและไมตรี สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในชุมชน ฟื้นวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมให้เฟื่องฟู นำความรู้สู่เกษตรกร ลดทอนต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต ส่งเสริมแนวคิดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม สร้างสมประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน คิดค้นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในตำบล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

                               พันธกิจ (Mission)

        พันธกิจที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จะต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจดังนี้

        (1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ควบคู่กับการจัดการอบรมเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพด้วยการสนับสนุนงบประมาณและให้มีการศึกษาอบรม
        (2) ส่งเสริมการศึกษาของเด็กในวัยเรียน และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยนโยบายการ บูรณาการด้านการศึกษาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนคุ้งตะเภา และบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลให้มีความเป็นเอกภาพ
        (3) ส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยและทุกสาขา อาชีพให้มีความตระหนัก และรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันจะเป็นแนวทางในการสรรสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
        (4) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลคุ้งตะเภา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการความจำเป็นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการยกระดับพัฒนารายได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตผลและลดต้นทุนการผลิต เพื่อนำผลิตผลเข้าสู่ตลาดของการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคาได้
        (5) พัฒนาปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนในภาคการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยการขยายคลองซอยเพื่อส่งน้ำเข้าสู่แปลงไร่นาของเกษตรกรให้ทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนองตอบต่อความต้องการของพืชในระยะเวลาเหมาะสม เพื่อให้พืชไร่ได้มีผลผลิตที่สูงขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตตันต่อไร่และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
        (6) ส่งเสริม และพัฒนาการจัดระบบการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ให้ เหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพราะเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เป็นนิติบุคคล รายได้ส่วนหนึ่งที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่น คือ รายได้จากการ จัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมเอง ดังนั้นการพัฒนาระบบ การจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึงและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมีความตระหนัก และภาคภูมิใจในการชำระภาษี
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ