เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  รวมภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 118  กิจกรรม

หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] next >>
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2558   
        รายละเอียด  :  เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 และการตรวจประเมิน Core Team ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้การตรวจประเมินการปฏฺบัติราชการของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์ชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิผลต่อไป   
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยการจัดรูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานที่นับว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการทำง านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาร่วมวางแผนเพื่อพัฒ นาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   
        โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการทำงานของแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา และเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ในด้านการบริการสาธารณสุขและเป็นการนำความรู้ในการศึกษาดูงานมาร่วมก ันวางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   
        โครงการหนึ่งเย็น หนึ่งชุมชนพบประชาชน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดกิจกรรมโครงการหนึ่งเย็น หนึ่งชุมชนพบประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักาาความสงบแห่งชาติที่ให้ประชาชนมีความสามัคคีปรอง ดองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้ดีต่อไป   
        โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่ างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2558 เพื่อจัดอบรมสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่แนวความคิด และตัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดีแก่สังคมโดยทั่วไป   
        โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน" เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภามีความสามารถที่จะใช้ภาษาต่างประเทศได้และมุ่งเน้ นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์และมีการจัดพิธีปิดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรใ ห้กับผู้เข้าร่วมโครงการ   
        โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์หาดน้ำน่าน หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   
        โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลคุ้งตะ เภา เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงโทษภัย และปัญหายาเสพติดที่กำลังรุกรามอยู่ในประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการตอบโต้สถานการณ์ในกรณีการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง โดยใช้สถานที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาความพร้อม ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรทดสอบประสานงาน ค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน   
        วัน อปพร. ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปอันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องและ อปพร. รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติต่อไป   
        ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภารับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นจากกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาได้รับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล และได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยเดินทางไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณจากพลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง The Circle อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558   
        โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)   
        รายละเอียด  :  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิต่างๆ ของภาคเอกชน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   
        ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 2   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภารับการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 2 (บ้านหัวหาดประชาอุทิศ) จากคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตราฐานของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (สมศ.)   
        ตรวจประเมินศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภารับการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. กลางเขต 9 พิษณุโลก และตรวจประเมินอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558   
        การแก้ไขปัญหาน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้นไม่พอใช้   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้นว่าระบบประปาของหมู่บ้านไม่พอใช้ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยคณะผู้บริหารได้นำทีมงานเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่ วน   
        งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตดิตถ์ประจำปี 2558(ประกวดนางสาวอุตรดิตถ์)   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมส่งสาวงามเข้าร่วมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558   
        งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2558(ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นเสียงทอง)   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสนับสนุนผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558   
        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ พัฒนาทางด้านจิตใจ อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   
        หมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดคุ้งตะเภา ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศาลาการเปรียณวัดคุ้งตะเภา   
        มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   

สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง