เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

  รวมภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 79  กิจกรรม

หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] next >>
        จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อาสากู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 ณ บริเวณสี่แยกป่าขนุน หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
        กีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์สามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์สามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สร้างความสามัคคีในองค์กร   
        โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กเยาวชนในตำบลคุ้งตะเภา มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทำการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน   
        วันท้องถิ่นอุตรดิตถ์ รวมพลังสร้างท่าเหนือเมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 1   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมเดินขบวนเนื่องในงานวันท้องถิ่นอุตรดิตถ์ รวมพลังสร้างท่าเหนือเมืองน่าอยู่ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 โดยได้นำผลงานที่เทศบาลได้ส่งเสริม ร่วมแสดงในขบวนด้วย   
        เวทีเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
        รายละเอียด  :  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ เวทีเสวนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   
        อบรมอาสาปศุสัตว์ เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดอบรมทบทวนความรู้ให้แก่อาสาปศุสัตว์ในตำบล โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์นำไปฉีดให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา   
        พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย   
        รายละเอียด  :  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อพระ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557   
        พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก   
        การฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดย ทางเทศบาลได้รับเชิญ วิทยากรจาก ค่ายทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์   
        ซ่อมคลองส่งน้ำ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่พังเสียหาย อันเกิดจากสภาพคลองที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน ทำให้ปูนแตกร้าว และน้ำรั่วไหลออกทำให้ถนนทรุดตัว เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาโดยคณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งเปิดสูบน้ำให้บริการน้ำทำนาแก่เก ษตรกรต่อไป   
        โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนา การแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการสร้างเครือข่าย การส่งเสริมความรู้ การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาต่อไป   
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมลดต้นทุนการทำนา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี และเสริมสร้างนวัตกรรมลดต้นทุนการทำนา โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำนา ดูว่าจะสามารถลดต้นทุนในส่วนไหนได้บ้าง การให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวต่างๆ การดูค่าความเป็นกรดด่างของดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าว การทำฮอร์โมนพืช การผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ การผลิตเชื้อราที่ใช้ในนาข้าว และการบริการตรวจหาปริมาณสารพิษในเลือดให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และแนะนำวิธีการล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อให้สุขภาพของชาวนาในตำบลคุ้งตะเภามีสุขภาพที่ดีขึ้น   
        การจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้กำหนดโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาขึ้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลคุ้งตะเภา ผ่านเวทีการจัดทำแผนร่วมกัน   
        นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตรวจเยื่ยมเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เดินทางมาตรวจเยื่ยมเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตำบลคุ้งตะเภา   
        การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โดยในงานมีการจัดการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา และการแสดงจากโรงเรียนในเขตตำบลคุ้งตะเภา มีการเล่นเกมเสริมสร้างความรู้ มีอาหารไว้บริการฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และมีของขวัญมากมายไว้สำหรับแจกเด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน   
        การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ท้องถิ่นเสียงทอง ครั้งที่ 3"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้ส่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นางฐานะพร เหล็กมั่น เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ท้องถิ่นเสียงทอง ครั้งที่ 3" ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
        สวัสดีปีใหม่ครับ!!   
        รายละเอียด  :  Have a happy and prosperous New Year. May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness. ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุข สดใส ขอพระเจ้าจงมอบพรแก่ครอบครัว และมิตรสหายของคุณ มิใช่เพียงแค่มั่งคั่ง แต่ขอให้ร่ำรวยทั้งสุขภาพ ความรัก และความสุข   
        กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556   
        รายละเอียด  :   เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้กำหนดการจัดงานสืบสานประเพณีลอยประทงประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะหาดน้ำน่าน โดยในงานจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งยุวชน และการประกวดนางนพมาศ เพื่อก้าวสู่เวทีการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ รำวงย้อนยุค ลุ้นรางวัลไหทองคำ อิ่มอร่อยกับร้านอาหารกลางแจ้ง และสินค้า OTOP อีกมากมาย   
        นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา จัดกิจกรรมโครงการ 12 สิหามหาราชินี เพ่ื่อถวายเป้นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
        รายละเอียด  :  การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้อยากไร้ในเขตตำบลคุ้งตะเภา โดยมีความร่วมมือจากชมรมแกนนำสุขภาพตำบลคุ้งตะเภาและข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน จำนวนผู้ยากไร้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 ราย   
        นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
        รายละเอียด  :  นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการทำนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลูกหญ้าแฝกเพิ่มในพื้นที่และร่วมกิจกรรมสืบสานการทำนา แบบวิถีดั้งเดิม พร้อมทั้งยังร่วมการดำนา การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ด้วย   

สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง