เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

  รวมภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 113  กิจกรรม

หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] next >>
        โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่ างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ประจำปี 2558 เพื่อจัดอบรมสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่แนวความคิด และตัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดีแก่สังคมโดยทั่วไป   
        โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน" เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภามีความสามารถที่จะใช้ภาษาต่างประเทศได้และมุ่งเน้ นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์และมีการจัดพิธีปิดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรใ ห้กับผู้เข้าร่วมโครงการ   
        โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย โดยการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์หาดน้ำน่าน หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   
        โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลคุ้งตะ เภา เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงโทษภัย และปัญหายาเสพติดที่กำลังรุกรามอยู่ในประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการตอบโต้สถานการณ์ในกรณีการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง โดยใช้สถานที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาความพร้อม ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรทดสอบประสานงาน ค้นหาจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน   
        วัน อปพร. ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปอันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องและ อปพร. รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติต่อไป   
        ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภารับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นจากกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาได้รับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล และได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยเดินทางไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณจากพลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง The Circle อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558   
        โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)   
        รายละเอียด  :  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิต่างๆ ของภาคเอกชน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   
        ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 2   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภารับการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 2 (บ้านหัวหาดประชาอุทิศ) จากคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตราฐานของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (สมศ.)   
        ตรวจประเมินศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลคุ้งตะเภารับการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. กลางเขต 9 พิษณุโลก และตรวจประเมินอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558   
        การแก้ไขปัญหาน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้นไม่พอใช้   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้นว่าระบบประปาของหมู่บ้านไม่พอใช้ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยคณะผู้บริหารได้นำทีมงานเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่ วน   
        งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตดิตถ์ประจำปี 2558(ประกวดนางสาวอุตรดิตถ์)   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมส่งสาวงามเข้าร่วมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558   
        งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2558(ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นเสียงทอง)   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยนายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสนับสนุนผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558   
        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ พัฒนาทางด้านจิตใจ อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   
        หมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดคุ้งตะเภา ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ชาวประชาเป็นสุข วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศาลาการเปรียณวัดคุ้งตะเภา   
        มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพสำหรับผู้พิการ   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยการนำของนายกเอกสิทธิ์ พรหมน้อย และกองสวัสดิการสังคม ได้ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยประกอบไปด้วยรถเข็น ไม้เท้าค้ำยันหนึ่งขา สามขา และสี่ขา พร้อมทั้งถุงยังชีพให้กับผู้พิการ   
        โครงการสูงวัยอย่างมีค่า ชราอย่างสุขภาพกาย สุขภาพใจดี   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกันกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้สูงอายุในตำบลคุ้งตะเภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางโดยรถพ่วง นำผู้สูงอายุไปไห้วพระและถวายปัจจัยแต่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลคุ้งตะเภา มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์   
        ประชุม ประชาคม การก่อสร้างโครงการเขื่อนผาจุก   
        รายละเอียด  :  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้เข้าร่วมประชุม ประชาคม การก่อสร้างโครงการเขื่อนผาจุก และการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ณ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา เพื่อร่วมหาข้อยุติในการก่อสร้างคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยมีประชาชนเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 350 คน โดยในที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมร่วมกันดังต่อไปนี้คือ 1. การก่อสร้างคลองเมนสายบ้านบ่อพระเดิมมีขนาด 80 เมตร มติที่ประชุมให้เหลือความกว้างเพียง 60 เมตร และทางอำเภอแจ้งให้โครงการเขื่อนผาจุกทำข้อตกลงกับทางอำเภอและเทศบาลก่อนการก่อสร้าง และต้องวางแผนส่งน้ำทำนาให้พี่น้องบ้านบ่อพระได้โดยไม่มีข้อแม้ 2. ข้อเท็จจริงมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเฉพาะคลองเมนสายใหญ่บริเวณหลังบ้านบ่อพระเท่านั้น ส่วนคลองซอยหลักและคลองซอยสายรองภายในตำบลที่พี่น้องกังวลยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนแต่อย่างใด และมติที่ประชุมสรุปว่าให้ยุติการดำเนินการคลองซอยและคลองไส้ไก่ไว้ก่อน 3. การจัดรูปที่ดินที่พี่น้องกังวลว่าจะต้องเสียพื้นที่ทำนานั้น มติที่ประชุมจะไม่มีการจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดอื่นๆที่ชัดเจน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จะขอสรุปจากการถอดเทปบันทึกการประชุมและจะเผยแพร่ต่อไป เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาต้องขอขอบคุณกรมชลประทาน ขอบคุณผู้อำนวยการโครงการเขื่อนผาจุก ขอบคุณนายปรีชา สุธนค์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่ได้มาร่วมประชุมและเป็นพยานรับรู้ว่า วันนี้โครงการเขื่อนผาจุกได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งปัจจุบันถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่วนราชการต่างๆ จะพึงต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อความสงบร่มเย็น และก่อเกิดความสุขต่อพี่น้องประชาชนทุกๆ คน   
        ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตกบ่อน้ำ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้รับแจ้งจากราษฎรหมู่ที่ 5 ว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในบ่อน้ำเก่า ได้รับบาดเจ็บ ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาได้ทำการให้ความช่วยเหลือและนำผู้ประสบภัยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุต รดิตถ์   

สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง