เมนูหลัก


แนะนำบุคลากร

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา
ทำเนียบบุคลากร
  

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

  รวมภาพกิจกรรม

ทั้งหมด : 89  กิจกรรม

หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] next >>
        การจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฎิรูป   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฎิรูป เพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฎิรูป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา   
        โครงการตรวจประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2556   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี พร้อมคณะอนุกรรมการในการเข้าตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2556 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557   
        โครงการประชุมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการประชุมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เพื่อชี้แจ้งทำเข้าเข้าใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามและเสนอแนะ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้พบปะ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการมอบชุด พร้อมสื่อการเรียนให้กับผู้ปกครองเด็กทุกท่านด้วย   
        การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2557 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาต่อไป   
        การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำสู่แปลงไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำสู่แปลงไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่เจริญธรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร   
        มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมหน่วยที่ 72 จังหวัดอุตรดิตถ์ และท่านภรรยานายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัติ   
        เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่จากกองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสากู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา และสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมสรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน   
        มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557   
        มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557   
        โครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และมอบทรายอะเบสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมสมาชิกแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ และมอบทรายอะเบสเพื่อนำไปใส่ภาชนะบรรจุน้ำป้องกันยุงวางไข่ โดยได้รับการสนับสนุนรถพ่นสารเคมีแบบระอองฝอยจากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1.7 จังหวัดอุตรดิตถ์   
        จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อาสากู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 ณ บริเวณสี่แยกป่าขนุน หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
        กีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์สามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์สามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สร้างความสามัคคีในองค์กร   
        โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็กเยาวชนในตำบลคุ้งตะเภา มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยทำการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน   
        วันท้องถิ่นอุตรดิตถ์ รวมพลังสร้างท่าเหนือเมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 1   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมเดินขบวนเนื่องในงานวันท้องถิ่นอุตรดิตถ์ รวมพลังสร้างท่าเหนือเมืองน่าอยู่ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 โดยได้นำผลงานที่เทศบาลได้ส่งเสริม ร่วมแสดงในขบวนด้วย   
        เวทีเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
        รายละเอียด  :  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ เวทีเสวนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   
        อบรมอาสาปศุสัตว์ เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดอบรมทบทวนความรู้ให้แก่อาสาปศุสัตว์ในตำบล โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์นำไปฉีดให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา   
        พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย   
        รายละเอียด  :  นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อพระ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557   
        พิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นำโดยนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก   
        การฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา โดย ทางเทศบาลได้รับเชิญ วิทยากรจาก ค่ายทหารจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์   
        ซ่อมคลองส่งน้ำ   
        รายละเอียด  :  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่พังเสียหาย อันเกิดจากสภาพคลองที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน ทำให้ปูนแตกร้าว และน้ำรั่วไหลออกทำให้ถนนทรุดตัว เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาโดยคณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งเปิดสูบน้ำให้บริการน้ำทำนาแก่เก ษตรกรต่อไป   

สำหรับเจ้าหน้าที่
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง