ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 17 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2562
       คู่มือประชาชน
        การแจ้งถมดิน
        การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
        การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
        การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
        การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
        การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
        การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
        การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
        การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
        การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (2)
        การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
        การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
        การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
        การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
        การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
        การขอเลขที่บ้าน
        การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
        การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20ทับ1
        การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
        การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
        การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
        การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
        การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
        การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
        การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
        การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
        การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
        การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
        การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
        การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย
        การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
        การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
        การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
        การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
        การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
        การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
        การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
        การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
        การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
        การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
        การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
        การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
        การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
        การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
        การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
        การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ
        การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
        การรับแจ้งการย้ายเข้า
        การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
        การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
        การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
        การรับแจ้งการย้ายออก
        การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
        การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
        การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
        การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
        การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
        การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
        การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
        การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
        การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
        การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
        การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
        การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        การแจ้งขุดดิน
        การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        การแจ้งถมดิน
        การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
        การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
        การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
        การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        การขอเช่าอาคารที่ดินหรือขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารที่ดินของศาลเจ้า
        การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
        การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
        การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
        การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
        การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
        การรับชำระภาษีป้าย
        การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
        การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
        การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
        การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ224
        การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
        การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
        การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
        การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
        การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
        การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
        การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ