::: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::: ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดความยากจน หลีกพ้นถิ่นกันดาร สร้างวิมารบนดอย พัฒนาตามหลักธรรมภิบาล :::


   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 ก.ค. 2563 ]
รายละเอียด : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ได้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน