ยินดีต้อนรับสู่ :: เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ::

นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา  

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 01 พ.ย. 2556 ]
รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุ ทีีมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลคุุ้งตะเภา ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติของผุ้มีสิทธิได้รัยบเงินบี้ยผู้สูงอายุ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 59 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเกิดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2497

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสาร

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา(กรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร)

***ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

 Username :
 Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ